تیم کارشناسی ابزار دقیق (Instruments) شرکت مهندسی دانا با بهره گیری از تجربیات خود در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فرآوری مواد معدنی، فولاد، توانایی تهیه بازه وسیعی از مدارک، لیست ها، Specification ها و نقشه ها و همچنین تآمین و خرید (Procurement) تمامی ابزار دقیق ها را در این زمینه دارا می باشد.

DANA Industrial & Infrastructure Plans.
All Rights Reserved, 2021