تیم پایپینگ و مدلسازی سه بعدی (Piping & 3D-Modeling) شرکت مهندسی دانا با استفاده از تجربیات ارزنده خود در پروژه های نفت و گاز، پتروشیمی و همچنین صنایع متالورژی و فرآوری مواد معدنی، قابلیت ارائه همه گونه خدمات و تهیه انواع مدارک مهندسی بشرح زیر را دارا می باشد:

PDMS 3D MODELING PIPING DESIGN 

DANA Industrial & Infrastructure Plans.
All Rights Reserved, 2021