شرکت مهندسی دانا با بهره گیری از تخصص و تجارب کارشناسان خود در تمامی دیسیپلین های مهندسی، توانایی ارائه خدمات مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید برای بسیاری از پکیج ها و راهکارهای یکپارچه مورد استفاده در صنایع مختلف را دارا می باشد. منظور از مهندسی خرید، نهیه دیتا شیت، مدارک خرید، ارزیابی پیشنهادات فنی (TBE)، ارائه مشاوره مهندسی، بررسی مدارک و نقشه های تامین کنندگان (VDR)، نظارت و ارائه تاییدیه بر تست های عملکری و کارایی تجهیزات و پکیج ها می باشد.

DANA Industrial & Infrastructure Plans.
All Rights Reserved, 2021