تیم برق (Electrical) شرکت مهندسی دانا توانایی ارائه محاسبات و تهیه انواع مدارک مهندسی و خرید، نقشه و غیره را در فازهای طراحی مقدماتی (Basic) و تفصیلی (Detail) دارا می باشد. همچنین بررسی مدارک پیمانکاران (VDR) و تهیه گزارش بررسی پیشنهاد فنی (TBE) برای تمامی اقلام خرید از دیگر خدماتی است که در این تیم قابل ارائه می باشد.

DANA Industrial & Infrastructure Plans.
All Rights Reserved, 2021